+420 603 449 435 Napsat zprávubluetherm@bluetherm.cz

Klimatizace

Vzduchotechnika

Tepelná čerpadla

Revize kotlů

Kotle na biomasu a uhlí

Zpracování biomasy

CO JE BIOMASA

Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů. Tímto pojmem často označujeme rostlinnou biomasu využitelnou pro energetické účely. Energie biomasy má svůj prapůvod ve slunečním záření a fotosyntéze, proto se jedná o obnovitelný zdroj energie.


Zpracování biomasy

Biopalivo vzniká cílenou výrobou či přípravou z biomasy.

ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ BIOPALIV


Rozlišujeme biomasu "suchou" (např. dřevo) a "mokrou" (např. tzv. kejda - tekuté a pevné výkaly hospodářských zvířat promísené s vodou). Základní technologie zpracování se dělí na suché procesy (termochemická přeměna) jako je spalování, zplyňování a pyrolýza a procesy mokré (biochemická přeměna), které zahrnují anaerobní vyhnívání (metanové kvašení), lihové kvašení a výrobu biovodíku.

SPALOVÁNÍ A ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY

Ze suché biomasy se působením vysokých teplot uvolňují hořlavé plynné složky, tzv. dřevoplyn. Jestliže je přítomen vzduch, dojde k hoření, tj. jde o prosté spalování. Pokud jde o zahřívání bez přístupu vzduchu, odvádí se vzniklý dřevoplyn do spalovacího prostoru, kde se spaluje obdobně jako jiná plynná paliva. Výhodou je snadná regulace výkonu, nižší emise, vyšší účinnost.

VÝHŘEVNOST BIOMASY

Výhřevnost dřeva a dalších rostlinných paliv kolísá nejen podle druhu dřeva či rostliny, ale navíc i s vlhkostí, na kterou jsou tato paliva citlivější.

Spalovací zařízení biomasy

Biomasa převážně jako dřevní štěpka se ve velkém spaluje v klasických elektrárnách ve fluidních kotlích s cirkulací spalin spolu s energetickým uhlím. Pro průmyslové aplikace nebo systémy centrálního zásobování teplem se používají kotle nad 100 kW spalující také dřevní štěpku nebo balíky slámy. Někdy tato zařízení využívají kombinovanou výrobu tepla a elektřiny (kogenerace). Spalování čisté biomasy a spoluspalování biomasy s energetickým uhlím ve větším množství se v závislosti na případných změnách související legislativy jeví jako perspektivní směr energetického využívání obnovitelných zdrojů v ČR.


Kotle pro rodinné domky pracují obvykle tak, že se palivo nejprve zplyňuje a teprve potom se plyn spaluje. Takový systém umožňuje velmi dobrou regulaci srovnatelnou s plynovými kotli. Kotle spalují nejčastěji polenové dříví či pilinové brikety, někdy v kombinaci se dřevní štěpkou nebo dřevním odpadem. Oblibu si získávají lisované pilinové pelety, které umožňují bezobslužný provoz kotle a komfortní dopravu a skladování.

Spalovací zařízení biomasy

Při rozkladu organických látek (hnůj, zelené rostliny, kal z čističek) v uzavřených nádržích bez přístupu kyslíku vzniká bioplyn. Ze zemědělských odpadů se v největší míře energeticky využívá kejda, případně i slamnatý hnůj, sláma, zbytky travin, stonky kukuřice, bramborová nať a další. Tímto způsobem je možné zpracovávat také slámu, piliny a jiný odpad, proces je však pomalejší.


Pro zpracovávání biomasy je nejdůležitější vstupní surovina. Základem pro kontinuální výrobu a kvalitu výrobku je docílit homogenní suroviny o ideální vlhkosti. Průměr pelet je 6 -16 mm a briket od 16mm. Technologie je velmi variabilní a je možné ji přizpůsobit požadavkům investora. Při zamýšlení o záměru je nutné, aby investor zvážil výkonnost linky s dostupností v regionu. V případě svážení suroviny z větších vzdáleností je výhodnější technologii instalovat v různých regionech a dosáhnout tak optimálních dopravních nákladů.


Dřevěné pelety – (dle druhu zpracovávaného dřeva) dřevěné pelety mají vyšší výhřevnost než rostlinné pelety (17,5 MJ/ kg) a nižší obsah popela (0,5% - 1%).


Pro tento druh aplikací doporučujeme rozšířený záruční a pozáruční servis formou servisní smlouvy.